LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

The Czech Leonberger Club

Home
Česky
English
"In the beginning God created men,
and when knew, how is weak, gave him the dog"
Facebook

Líbí se Vám stránky klubu? Podpořte nás a sdílejte na sociální síti Facebook.

Sdílet stránku na facebooku
Login

Zápisní řád KCHL

 1. Pro řádný rozvoj plemene je doporučeno členství majitele, případně držitele psa v Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (dále jen KCHL).
 2. V případě členství i v jiných klubech zastřešujících chov leonbergerů na území ČR je člen KCHL povinen sdělit HPCH, ve kterém klubu bude svou chovatelskou činnost realizovat. Chovat se smí dle ustanovení ČMKU pouze v jednom klubu. V rámci jednoho a téhož chovu toleruje KCHL jednu změnu chovatelského působení která musí být písemně oznámena HPCH (přechod do jiného klubu, chov mimo klub).
 3. Dalším předpokladem pro náležitý chov je standard plemene a jeho znalost, jakož i dodržování tohoto zápisního řádu KCHL včetně souvisejících právních a všeobecně závazných předpisů, zejména zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a jejich prováděcích předpisů a řádu ochrany při chovu.
 4. Chov je v prvé řadě zájmová činnost. Se psy se nesmí obchodovat přes výkupní organizace a překupníky. Prodej zvířat musí být uskutečňován výhradně na konkrétní adresy nových majitelů jak v tuzemsku tak v zahraničí.
 5. Za chovatele se považuje majitel, současný držitel, spolumajitel nebo nájemce chovné feny, který se v době krytí, březosti a po dobu vrhu o fenu stará /má ji fyzicky ve své péči v místě svého bydliště/, jakož pak má v péči i štěňata. Pro splnění této podmínky může být ze strany klubu provedena kontrola, kterou je chovatel povinen zástupcům KCHL umožnit.
 6. Chovný pes či fena je registrován v rejstříku chovných zvířat KCHL i ČMKJ včetně jména a adresy majitele. Změnu vlastnictví je nutno nahlásit KCHL a ČMKJ (aktuální adresa je ve Zpravodaji). V případě více vlastníků chovného jedince je nutno písemně sdělit KCHL, kdo je oprávněn za spolumajitele jednat. Pokud tak neučiní, musí jednat všichni spolumajitelé společně bez ohledu na výši svých spolumajitelských podílů.
 7. Chovná způsobilost psů i fen je dosažena absolvováním povinného svodu mladých a bonitací (viz bonitační směrnici), následně prodloužena rebonitací. Majitel psa musí mít v prvé řadě na zřeteli zdraví a maximálně spokojený život svého psa, majitel chovného zvířete též jeho chovatelské výsledky.
 8. Každý majitel feny nebo psa, kteří byli uznáni chovnými, se zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu. To se vztahuje i na trvalý chov štěňat bez PP jiného plemene. Člen, u kterého bude zjištěno, že využíval chovné jedince i k produkci štěňat bez PP, bude potrestán dle kárného řádu KCHL. Člen, který vedle chovného či chovných jedinců vlastní též nechovného či nechovné jedince, na kterých cíleně, opakovaně a za účelem zisku odchovává štěňata bez PP, poškozuje úroveň plemene. Výbor KCHL je v těchto případech oprávněn zasáhnout v souladu se stanovami a zápisním řádem KCHL. Takový chovatel není přínosem pro KCHL a jeho členství v klubu není žádoucí. Jednotlivé případy takového množitelství budou individuálně posuzovány při striktním uplatnění chovatelské etiky. Dále odporuje chovatelské etice, aby na zvířatech, která nebyla připuštěna do chovu z důvodů vysoké DKK, či dalších závažných zdravotních potíží, byla odchována štěňata bez PP, neboť hrozí rozšiřování nejrůznějších fyzických i povahových defektů.
 9. KCHL je oprávněn soustavně kontrolovat, v jakých podmínkách se zvířata nacházejí (ustájení, výživa, hygiena atd.) a jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat. Místo pro odchov štěňat musí byt vhodné, tedy především čisté, teplé, suché a bez průvanu. Dostatečný vnitřní i vnější prostor pro volný pohyb štěňat a feny je nezbytný, stejně jako přístup denního světla. Chovatel musí umožnit zástupcům KCHL provedení kontroly a je povinen dodržovat Řád ochrany zvířat při chovu leonbergerů schválený ÚKOZ.
 10. KCHL je v odůvodněných případech oprávněn dočasně omezit nebo trvale zakázat chov na chovném jedinci, jedincích nebo v celé chovatelské stanici, pokud chovatel poruší ustanovení tohoto ZŘ – viz čl. 51.
 11. Každý současný nebo budoucí majitel feny, který má zájem o chov leonbergerů, může si ihned zažádat o mezinárodní uznání chovatelské stanice. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa, který v ní byl odchován.
 12. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a jsou vedeni v rejstříku chovných jedinců KCHL a nadřízeného orgánu /ČMKJ/. Spodní věková hranice pro uchovnění je pro leonbergery 24 měsíců.
 13. Chovnost, tedy možnost krytí, je ukončena u feny v 8 letech, u psa v 9 letech. To znamená, že pes může krýt a fena může být nakryta naposledy v den dovršení povoleného věku. Případné prodloužení chovnosti může být povoleno při předvedení zvířete na nejbližší bonitaci, pokud se jedná o mimořádně kvalitativně cenné a zdravé zvíře ve vynikající kondici.
 14. Do chovu nesmí být zařazeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění či zakrytí anatomické či exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním nebo fyzickém stavu a výrazně slabé konstituce. Dále jedinci silně bojácní či agresivní. Zdraví a sledování zdravotního stavu populace je základním požadavkem čistokrevného řízeného chovu.
 15. Z chovu se vylučují chovní jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci netypičtí, případně potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a jinými vadami, např. kryptorchismus, chudozubost, srdeční vady, oční vady, agresivita, bojácnost a další.
 16. Každý chovatel je povinen si vést řádnou evidenci odchovů a krytí.
 17. Každý z plemeníků může mít v jednom kalendářním roce maximálně 5 vrhů v rámci klubu, přičemž odpovědnost za toto nese majitel. Konkrétně to značí, že majitel nesmí po pátém krytí nakrýt svým psem další fenu, dokud není ujasněna březost u předchozích fen. Za porušení tohoto ustanovení může být majitel plemeníka potrestán dle KŘ.
 18. Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí, obsahuje základní údaje o partnerech a jsou zde k chovné feně uvedeni jeden až tři chovní psi, v případě možnosti i více. Spojení stejných rodičů může být uskutečněno maximálně dvakrát.
 19. Krycího psa, či krycí psy si může vybrat chovatel a to v souladu s bonitačním kódem a s požadavkem na partnera, který je uveden v bon. kartě feny. Svůj návrh zašle chovatel HPCH, který návrh posoudí a vydá KL. HPCH má právo nepovolit nevhodné či nežádoucí spojení nebo takové, kde je předpoklad ohrožení genetického zdraví populace. Proti zamítavému rozhodnutí HPCH se může chovatel odvolat k výboru KCHL. Neodvolá-li se chovatel proti zamítavému rozhodnutí HPCH, může navrhnout dalšího náhradního plemeníka. Chovatel, který si nechce vybírat plemeníka sám, může požádat o výběr a určení krycích psů HPCH.
 20. Majitel krycího psa je povinen se před krytím přesvědčit, že majitel feny má řádně vydaný a potvrzený KL hlavním poradcem chovu KCHL. Bez řádně vystaveného KL nesmí ke krytí feny dojít, dojde-li, nebudou na štěňata vydány průkazy původu a oba účastníci budou potrestáni za porušení povinností dle KŘ.
 21. Vystavení KL se provádí na základě písemné žádosti zaslané HPCH nejméně 8 týdnů před předpokládaným háráním (vystavení expresních KL viz Organizační směrnice, bod 3/. KL nebude vydán dříve, než přesně v den,kdy uplyne 10 měsíců od předchozího porodu. V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel feny HPCH také fotokopii průkazu původu vybraného psa. Určený poplatek za vydání KL zasílá majitel feny na účet KCHL a HPCH odešle při žádosti o KL potvrzení této platby. KL je platný jeden rok ode dne vydání. KL dále pozbývá platnost též ke dni, kdy je výborem KCHL vysloveno omezení či trvalý zákaz chovu.
 22. Chovný pes i chovná fena mají právo na reprodukci, tedy krýt a být nakryta, pokud není chov omezen nebo pozastaven.
 23. KL se po nakrytí podepíší, kopie zůstává chovateli, originál zašle majitel krycího psa HPCH do 1 týdne. KL se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v majetku téhož chovatele. Při neuskutečněném krytí si chovatel může KL ponechat pro další použití. Nezabřeznutí feny hlásí majitel také HPCH a vrací použité KL.
 24. Mezi jednotlivými krytími musí u krycího psa uplynout nejméně 24 hodin.
 25. Chovná fena NESMÍ být nakryta dříve než uplyne nejméně 10 měsíců od předchozího porodu a to i v případě úhynu vrhu, narození pouze jednoho štěněte apod. Sledování a dodržení této ochranné lhůty je povinností majitele feny. Fena může mít za svůj život maximálně tři vrhy.
 26. Pro povolení inseminace je nutné, aby zvířata splňovala dle chov. řádu ČMKU podmínku, že se v minulosti již reprodukovala přirozeným způsobem. Inseminaci je nutno mít povolenu HPCH na KL. Inseminaci smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semeno povoleného psa nebo semeno s veškerou předepsanou dokumentací (zmrazené semeno zahraničního plemeníka). Náhrady zákroku hradí majitel feny.
 27. Dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí být krytí i vrh hlášeny HPCH, vrh musí být zanesen do záznamu odchovů a nebude zapsán do plemenné knihy.
 28. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a v době kojení rovněž i o celý vrh tak, aby byl zaručen zdárný vývin zvířat. Vrh a počet štěňat ponechaných u feny musí chovatel ohlásit na zvláštním formuláři HPCH do 10 dnů po vrhu. Pozdější úhyn štěňat je chovatel povinen do sedmi dnů nahlásit HPCH. Chovatel zároveň s formulářem hlášení vrhu zasílá i kopii KL.
 29. Odchována smějí být pouze štěňata životaschopná, silná, bez znetvoření. Průměrná porodní váha činí u leonbergera 400 až 500 g. Váhu štěňat je nutno zjišťovat denně do desátého dne života, pak týdně. Tabulku vah je nutno předložit při převzetí vrhu HPCH.
 30. Jakékoli zásahy na štěňatech smí provádět pouze veterinární lékař v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.
 31. Převzetí vrhu poradcem chovu či jinou řádně pověřenou osobou pro vydání průkazu původu na štěňata bude uskutečněno cca v 6 až 7 týdnech věku za předpokladu, že štěňata mají požadovanou minimální hmotnost, která se rovná počtu týdnů života v kilogramech (7 týdnů 7 kg, 8 týdnů 8 kg atd.). Pokud oznámí chovatel poradci při dohodě o návštěvě předem, že štěňata požadovanou hmotnost nemají, odloží poradce svou návštěvu na dobu pozdější. Maximálně se však kontrola vrhu musí uskutečnit do 10 týdnů věku štěňat. I zde ovšem platí zásada hmotnosti dle počtu týdnů stáří. Štěňata musí být při kontrole vrhu označena tetováním v levém uchu nebo čipem s platností od 1.1.2009. Pokud při řádné kontrole vrhu nebude některé ze štěňat převzato, je nutno je předvést do 10 týdnů věku na vlastní náklady poradci chovu k prohlídce. Pokud tak chovatel neučiní a štěně popř. štěňata ani v tomto věku nedosáhnou požadované hmotnosti, nebudou vyléčena z příp. nemoci, zánětů oči apod., které byly příčinou nepřevzetí, bude v PP označeno "nechovný". Jestliže se chovatel dohodne s poradcem či pověřenou osobou, že k chovateli přijedou znovu, uhradí chovatel jejich cestovní náklady v plné výši.
 32. Chovatel je povinen označovat štěňata buď tetováním do levého ucha číslem předaným HPCH nebo od 1.1.2009 čipováním, vždy však musí být zvolený způsob označení štěňat jednotný pro celý vrh. Dále je chovatel povinen štěňata nejméně dvakrát odčervit (ve 3. a 6. týdnu) a vakcinovat podle pokynů veterinárního lékaře.
 33. Při kontrole vrhu bude chovateli HPCH vydán písemný záznam o kontrole a výsledku kontroly, chovatel potvrdí podpisem na formuláři kontroly vrhu, že výsledek bere na vědomí. Pokud nesouhlasí chovatel s výsledkem kontroly, vrh nebude převzat a chovatel musí zažádat výbor KCHL o provedení revizní kontroly. Pokud revizní kontrola prokáže, že požadavek na její provedení nebyl oprávněný, je chovatel povinen uhradit veškeré náklady s ní spojené.
 34. Vážné vady u štěňat, zjištěné při kontrole vrhu, např. neodpovídající hmotnost (viz. bod 31), zbarvení, vady očí, silně nesprávné postavení končetin atd. budou důvodem k označení "nechovný" v průkazu původu.
 35. Před svým 50. dnem života nesmějí být štěňata předána novému majiteli!
 36. KCHL je povinen v rámci řízeného chovu vrh kontrolovat a chovatel povinen kontrolu vrhu, feny i chovatelského prostředí umožnit, jinak nebudou na vrh vydány průkazy původu.
 37. Chovatel zaplatí před kontrolou určený poplatek za každé štěně na klubový účet a provedení této platby oznámí HPCH při žádosti (ústní nebo písemné) o provedení kontroly vrhu. Před započetím kontroly vrhu na místě se prokáže poradci dokladem o provedené platbě.
 38. Chovatel je povinen při prodeji štěňat písemnou formou (např. kupní smlouva, dohoda apod.) upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky snižující hodnotu štěněte.
 39. Objeví-li se ve většině vrhu podstatné vady, budou na základě rozhodnutí KCHL vydány na celý vrh rodokmeny se zápisem "nechovný".
 40. HPCH zašle chovateli po vrhu formuláře přihlášek na štěňata s tetovacími/zápisovými čísly. Tyto formuláře předá či zašle po kontrole vrhu chovatel HPCH zpět. HPCH předá originál na plemennou knihu k zapsání vrhu. U prvního vrhu zasílá chovatel i průkaz původu feny k přeregistraci. Nejpozději při prvním krytí chovného psa zasílá majitel spolu s KL i originál průkazu původu svého psa také k přeregistraci. PP fen i psů je vhodné zaslat na plemennou knihu ČMKJ hned po bonitaci.
 41. Jména štěňat ve vrhu začínají stejným písmenem podle počtu po sobě jdoucích vrhů plemene v dané chovatelské stanici (první vrh A, druhý vrh B atd.)
 42. Průkazy původu budou zaslány plemennou knihou chovateli na dobírku, ten je povinen je pak bezplatně po podpisu zaslat novým majitelům.
 43. Po prodeji štěňat je chovatel povinen předat podepsané dodatky ke smlouvám (formulář o evidenci adres) HPCH. Pokud s evidencí své adresy nový majitel nesouhlasí, předá chovatel k evidenci pouze tzv. stanoviště psa, tj. jméno zvířete, ulici, číslo popisné domu a město. Chovatel je povinen upozornit nové majitele, že veškeré řády a normativy KCHL se nacházejí na webových stránkách klubu. Novým majitelům pak předá přihlášky do KCHL, zubní kartu a dodatek ke smlouvě, které obdrží při kontrole vrhu.
 44. Prodej štěňat provádí a novému majiteli je předává výhradně chovatel. O prodeji doporučuje KCHL provést písemnou smlouvu.
 45. Chovatelé se jako členové KCHL zavazují, že nebudou prodávat štěňata komisním způsobem, tedy do hromadného výkupu. Štěně do zahraničí je oprávněn majitel vyvézt pouze řádným způsobem na přímou adresu nového majitele. V tomto případě žádá chovatel HPCH o vydání exportního razítka již při předání podkladů k vrhu a uvede celou zahraniční adresu nového majitele.
 46. Chovatel je povinen při prodeji poučit řádně nové majitele štěněte popř. dospělého psa o výživě, nárocích plemene, existenci Klubu chovatelů psů leonbergerů v ČR a předat přihlášku do KCHL, klubové řády a dodatek ke smlouvě (formulář KCHL). Chovatel se zároveň přesvědčí, že nový majitel provede řádnou přepravu štěněte vhodným způsobem. Při prodeji do tuzemska je nepřípustné dopravovat štěně bez doprovodu.
 47. Chovatelský klub vede svou vlastní interní plemennou knihu.
 48. Pokud majitel ztratí průkaz původu, bude mu plemennou knihou na žádost vydán druhopis.
 49. Seznam formulářů pro chov, které vydává HPCH:
  • krycí list 2x
  • přihlášky na vrh 2x
  • formulář vah 1x
  • formulář na chráněný název chovatelské stanice
  • formulář hlášení vrhu 1x
  • formulář o vhodnosti podmínek, které chovatel podepisuje a vrací poradci
  • dodatek ke smlouvě
 50. Funkce zápisního řádu:
  • zápisní řád je závazný pro všechny členy KCHL
  • nejsou povoleny žádné výjimky
  • prokáže-li se některé ustanovení jako nepraktické a nevyhovující, je nutno je znovu předložit členské základně k odsouhlasení změny.
 51. Při vážném nebo opakovaném porušení zápisního řádu rozhodne výbor KCHL o opatřeních, kterými bude chovatel potrestán. Před rozhodnutím si výbor KCHL vyžádá stanovisko daného člena KCHL a dle potřeby též stanovisko HPCH. O tomto bude proveden zápis. Může být vysloven dočasný, tj. na dobu určitou, či trvalý zákaz chovu, ve zvláště závažných nebo opakovaných případech může být člen KCHL z klubu vyloučen. Rozhodnutí výboru je konečné až do doby konání členské schůze, která je nejvyšším orgánem klubu a ke které se může člen do 1 měsíce po rozhodnutí výboru KCHL odvolat a požádat o posouzení rozhodnutí výboru KCHL.
 52. Pokud majitel nebo držitel psa není členem KCHL a chce být při chovu zastřešen KCHL, musí o to písemně požádat výbor KCHL. Po splnění všech požadovaných podmínek - viz org. směrnice KCHL a bude-li rozhodnutí výboru KCHL kladné, je takový chovatel povinen dodržovat všechny povinnosti uvedené v příslušných směrnicích KCHL a ve stanovách KCHL, které se vztahují k chovu. Při porušení povinností stanovených ve vnitřních směrnicích KCHL upravujících zastřešení nečlenů KCHL a obecně chov v rámci KCHL, výbor KCHL chovateli odejme souhlas s jeho zastřešením v rámci KCHL a oznámí to příslušným institucím.
 53. Kde se v tomto zápisním řádu mluví o HPCH, mohou s jeho souhlasem povinnosti HPCH dle tohoto zápisního řádu vykonávat též regionální poradci.
 54. Práva a povinnosti dle tohoto zápisního řádu vykonávají jménem KCHL výbor KCHL a dle povahy věci též HPCH.
 55. Zásady stanovené v tomto zápisním řádu pro prodej štěňat a psů platí i pro jejich darování nebo jiné zcizení (např. výpůjčka, nájem apod.).

Tento zápisní řád byl schválen na členské schůzi KCHL dne 5. května 2012 s platností od 6. května 2012

Copyright © 2024 KCHL