LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Stanovy KCHL

 1. Název, vymezení, sídlo a působnost:
  "Klub chovatelů psů leonbergerů ČR, z.s." (dále jen KCHL), je dobrovolná nepolitická zájmová organizace, zapsaný spolek, právní subjekt s chovatelskou pravomocí, který sdružuje chovatele a příznivce plemene psů leonberger. Je založen na principu dobrovolného sdružování osob dle platného znění zákona o sdružování občanů.
  • Název: Klub chovatelů psů leonbergerů ČR z.s.
  • Sídlo: Praha
  • Působnost: Česká republika
  • IČO: 49629417
  • Registrace MV: ze dne 14.6.1990, čj.VSP/1-1293/90-R
 2. Cíle a poslání KCHL:
  • sdružovat chovatele a přátele plemene leonberger,
  • uskutečňovat chov přísně a výhradně dle standardu FCI (nikoli UCI) v návaznosti na platné předpisy a řády ČMKU,
  • udržovat a zvyšovat exteriérovou a povahovou úroveň plemene; kontrolovat a zlepšovat zdravotní stav populace a životních podmínek v souladu se zákonem na ochranu zvířat,
  • propagovat plemeno leonberger.

  KCHL může odděleně vyvíjet hospodářskou činnost spočívající v prodeji propagačních předmětů a další související aktivity pro podporu výše uvedené hlavní činnosti KCHL.

 3. Členství

  Členství v KCHL je řádné a čestné. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, upravují tyto stanovy členství řádné.

  3.1 Vznik členství v KCHL:

  • Řádné členství v KCHL vzniká schválením výboru na základě podané přihlášky a následného uhrazení celého členského ročního příspěvku, nejpozději do 1 měsíce po oznámení o schválení přihlášky o přijetí za člena KCHL výborem. Přihláška za člena KCHL musí mimo jiné obsahovat jméno, příjmení, bydliště včetně PSČ, telefon, email, jméno a stanice psa. Jsou-li známy v době přijímacího řízení závažné skutečnosti ukazující u žadatele o členství na týrání zvířat, nevhodné prostředí pro zvířata, kárné řízení žadatele či jeho vyloučení z jiného klubu obdobného zaměření, jednání poškozující KCHL apod., má výbor právo svým rozhodnutím zamítnout žádost o členství, o čemž bude žadatel písemně vyrozuměn.
  • Členství v KCHL je dobrovolné a není nárokové. Členem KCHL nemůže být fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává obchod se psy za účelem zisku, případně dodává psy osobám obchodujícím se psy.
  • Členem KCHL se může stát občan České republiky nebo jiného státu starší 18 let, který souhlasí se stanovami KCHL a předpisy na ně navazujícími, zavazuje se jimi řídit a zaplatí včas a řádně členský roční příspěvek. Uchazeč o členství v klubu projevuje vůli být vázán stanovami klubu od okamžiku, kdy se stane členem KCHL.
  • Čestné členství v KCHL vznikne jeho udělením na základě rozhodnutí výboru KCHL osobě, která byla nebo dosud je dlouholetým členem KCHL a zasloužila se velmi výraznou měrou o rozvoj KCHL. Čestný člen KCHL není povinen platit roční členský příspěvek, má však ostatní práva a povinnosti řádného člena KCHL. Čestné členství může být výborem KCHL odejmuto, dopustí-li se čestný člen jednání, za které by mohl být řádný člen z KCHL vyloučen. Proti odejmutí čestného členství se může dotčená osoba odvolat k nejbližší členské schůzi KCHL písemným podáním zaslaným předsedovi KCHL do 1 měsíce poté, co jí bude doručeno rozhodnutí výboru o odejmutí čestného členství.
  • Členství v KCHL je řádné a čestné. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, upravují tyto stanovy členství řádné.

  3.2 Zánik členství v KCHL:

  • vystoupením člena z KCHL,
  • nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanoveném termínu,
  • vyloučením člena z KCHL,
  • úmrtím člena KCHL,
  • nezaplacením ročního členského příspěvku členem vyloučeným z KCHL, jemuž bylo členství v KCHL obnoveno rozhodnutím členské schůze KCHL, a to do 1 měsíce po obnovení jeho členství.
 4. Práva a povinnosti člena KCHL:
  • a) člen KCHL je povinen znát a dodržovat stanovy, směrnice, ostatní řády a normy včetně chovatelských a přijatá usnesení KCHL a řídit se jimi.
  • b) je povinen podílet se na činnosti klubu, hájit zájmy klubu a dodržovat členskou kázeň.
  • c) svým chováním a jednáním nesmí narušovat chod, účel, poslání klubu a chov plemene leonberger. Jeho vystupování a jednání nesmí být v rozporu se zájmy klubu, nesmí poškozovat dobré jméno klubu, např. šířením pomluv, či jiným způsobem napadat nebo znevažovat členskou základnu, orgány KCHL nebo její členy, a klub samotný. Dále je povinen dodržovat zákony ČR, předpisy ČMKU a FCI.
  • d) je povinen znát standard plemene leonberger.
  • e) je povinen včas a řádně platit roční členské příspěvky, i po dobu omezení nebo pozastavení chovu, zůstane-li členem KCHL, a oznamovat výboru všechny změny své adresy a změny adresy stanoviště psů, to vše do čtrnácti dnů ode dne, kdy změna nastane.
  • f) má právo se zúčastňovat členských schůzí, podávat návrhy a připomínky, volit a být volen do všech orgánů KCHL, být informován o činnosti KCHL.
  • g) člen se může nechat na členské schůzi KCHL zastoupit zástupcem, jemuž udělí písemnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce může zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena KCHL. Nepřítomný člen může být zastoupen pouze jiným členem klubu. Je-li člen KCHL na členské schůzi zastupován zástupcem, nemůže být zastoupený člen KCHL na této členské schůzi přítomen. Při porušení této zásady se k projevům zastoupeného člena KCHL na členské schůzi nepřihlíží.
  • h) má právo vznášet stížnosti k práci výboru, kontrolní komise nebo hlavního poradce chovu, a to výhradně písemnou formou předsedovi KCHL.
  • i) v případě omezení svého chovu nebo jeho zákazu výborem, v případě svého vyloučení z KCHL či nesouhlasu s kárným opatřením, má právo do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí, podat písemné a odůvodněné odvolání k členské schůzi, a to k rukám předsedy KCHL; toto odvolání projedná nejbližší členská schůze.
  • j) má právo kdykoli z KCHL vystoupit, přičemž zaplacené roční členské příspěvky a další klubové platby se nevracejí; zaplacené roční členské příspěvky a klubové platby se též nevracejí členům vyloučeným z KCHL.
  • k) má právo navrhnout soudu vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu KCHL, proti němuž není opravný prostředek v rámci KCHL, a to způsobem upraveným v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 258 a násl.
 5. Orgány klubu:
  • členská schůze (nejvyšší orgán klubu),
  • 7-9 členný výbor (kolektivní statutární orgán),
  • 3členná kontrolní komise,
  • hlavní poradce chovu,
  • další poradní a pomocné orgány, které může jmenovat výbor KCHL.

  Volební období všech orgánů klubu, s výjimkou HPCH, je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolen nebo jmenován orgán nový.

  Usnesení členské schůze a usnesení výboru KCHL , přijaté v souladu se stanovami a s ostatními vnitřními směrnicemi, jsou závazná pro ostatní orgány a pro všechny členy KCHL.

  5.1 Členská schůze.

  Nejvyšším orgánem KCHL je členská schůze, která je svolávána výborem KCHL dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Pouze členská schůze je oprávněna přijímat zásadní rozhodnutí k činnosti klubu a řízení chovu a měnit stanovy KCHL.

  Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů KCHL. Není-li tato podmínka splněna v okamžiku zahájení členské schůze, koná se náhradní členská schůze za podmínek stanovených na pozvánce. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet o programu, uvedeném na pozvánce řádné členské schůze, při jakémkoli počtu členů KCHL přítomných na náhradní členské schůzi za podmínky, že místo, čas a program jednání náhradní členské schůze byly všem členům řádně a včas oznámeny obvyklým způsobem a náhradní členská schůze bude mít nezměněný program jednání.

  Jednání členské schůze je neveřejné, změnit to může členská schůze hlasováním při jejím zahájení.

  Hlasování na členské nebo náhradní členské schůzi se provádí veřejně, zdvižením ruky, s výjimkou voleb členů orgánů, které probíhají tajně. Volby členů orgánů KCHL upravuje volební řád, který je přijímán členskou schůzí nebo náhradní členskou schůzí.

  Návrh je přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí více členů přítomných na členské schůzi nebo náhradní členské schůzi než pro jeho nepřijetí.

  Mimořádná členská schůze musí být svolána výborem klubu do 6 měsíců v případě, požádá-li o to nejméně třetina všech členů KCHL nebo společná nadpoloviční většina členů výboru, kontrolní komise a HPCH. Tyto osoby jsou povinny zároveň uvést program mimořádné členské schůze, který má být projednán.

  Návrhy k projednávání členskou schůzí, náhradní čl. schůzí nebo mimořádnou členskou schůzí připravuje a předkládá výbor.

  • Členská schůze schvaluje stanovy KCHL, kárný řád, organizační směrnici, bonitační a zápisní řád KCHL; nutné úpravy těchto řádů a směrnic v návaznosti na nové zákonné úpravy a nařízení nadřízených kynologických a státních orgánů v období mezi členskými schůzemi provádí výbor KCHL. Tyto úpravy musí být předloženy nejbližší členské schůzi ke schválení.
  • Schvaluje výši ročních členských příspěvků a ostatních klubových plateb.
  • Volí členy orgánů KCHL s výjimkou poradních orgánů, jejichž členy jmenuje výbor KCHL.
  • Rozhoduje o odvolání členů KCHL proti uloženým kárným opatřením, omezení nebo zákazu chovu a proti vyloučení člena z KCHL.
  • Přijímá zásadní rozhodnutí v činnosti KCHL a v řízení chovu.
  • Ukládá ostatním orgánům KCHL úkoly nebo závazné pokyny pro jejich činnost.
  • Schvaluje zánik KCHL nebo sloučení KCHL s jiným subjektem.
  • Záležitost, která nebyla zařazena do programu zasedání členské schůze při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů KCHL oprávněných o ní hlasovat.

  5.2 Výbor KCHL

  Výbor je výkonný kolektivní statutární orgán, který řídí a zajišťuje činnost KCHL v období mezi členskými schůzemi, a plní usnesení členských schůzí. Výbor má kárnou pravomoc. Výbor má 7 – 9 členů.

  Členem výboru nemůže být člen kontrolní komise, nebo hlavní poradce chovu. Jednání výboru svolává jeho předseda. Člen výboru může na svou funkci ve výboru nebo členství ve výboru rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi KCHL. Pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu, je možno kooptovat náhradní členy výboru KCHL do nejbližšího zasedání členské schůze.

  Jednání výboru řídí předseda výboru KCHL, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru KCHL, není-li přítomen, tak jednání řídí ten člen výboru KCHL, který byl k řízení jednání výboru KCHL na začátku zvolen. Výbor KCHL je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru KCHL. Pro přijetí usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina přítomných členů výboru KCHL. V případě stejného počtu hlasů pro a proti je rozhodující hlas předsedy KCHL, není-li předseda výboru KCHL na jednání přítomen, je rozhodující hlas místopředsedy, v případě jeho nepřítomnosti je rozhodující hlas předsedajícího jednání výboru KCHL, který byl zvolen na počátku jednání výboru KCHL.

  Pro odvolání člena z funkce ve výboru pro nečinnost nebo z jiných vážných důvodů musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů výboru. Člen výboru, o němž se hlasuje, v takových případech nesmí hlasovat.

  Na své první schůzi po volbě na členské schůzi zvolí členové výboru následující funkcionáře výboru:

  • předsedu
  • místopředsedu
  • jednatele
  • hospodáře
  • dle potřeby určuje i další funkce. Kumulace dvou funkcí, s výjimkou jakékoli kumulace funkcí předsedy, místopředsedy, jednatele nebo hospodáře, je možná.

  Práva a povinnosti výboru:

  • Výbor KCHL řídí se usneseními členských schůzí a zabezpečuje chod KCHL v období mezi členskými schůzemi.
  • V období mezi členskými schůzemi provádí úpravy klubových směrnic a řádů v návaznosti na nové zákonné úpravy a nařízení nadřízených orgánů, a to i v oblasti chovu, schvaluje a vydává vnitřní organizační směrnice pro naplnění cílů a poslání KCHL (viz bod 2), které nesmí být v rozporu se stanovami KCHL.
  • Zajišťuje svolání řádné nebo mimořádné členské schůze a předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a situaci v KCHL.
  • Schází se dle potřeby minimálně 3 krát ročně na výborových schůzích; z výborových schůzí jsou pořizovány zápisy.
  • Informuje členskou základnu na členské schůzi a v případě potřeby prostřednictvím Zpravodaje KCHL o činnosti výboru KCHL a o stavu v KCHL, komunikuje se svými členy též prostřednictvím svých internetových stránek.
  • Má právo navrhnout předsedovi KK pozastavení výkonu funkce člena KK, jsou-li k tomu dány důvody dle stanov.
  • Organizuje svody mladých, bonitace a speciální a klubové výstavy.
  • Zajišťuje řádné vedení účetnictví KCHL (evidenci o hospodaření) a jedenkrát ročně předkládá členské základně výsledky hospodaření uveřejněním v klubovém periodiku nebo na členské schůzi.
  • Řeší návrhy, připomínky nebo stížnosti členů KCHL a vyjadřuje se k nim na své nejbližší schůzi. O převzetí podnětu nebo stížnosti a o jejich vyřízení informuje písemně člena KCHL bez zbytečného odkladu.
  • Projednává a schvaluje návrhy chovatelské rady v čele s hlavním poradcem chovu.
  • Rozhoduje o omezení, pozastavení nebo zákazu chovu a o vyloučení člena z KCHL. Pominou-li důvody, které vedly k omezení či pozastavení chovu, výbor toto opatření zruší a informuje o tom dotčeného člena KCHL.
  • Zajišťuje důsledné dodržování zápisního řádu KCHL, bonitační směrnice KCHL a přijímá opatření dle těchto směrnic.
  • Rozhoduje a vystupuje jménem KCHL v období mezi členskými schůzemi v plném rozsahu, zejména v souvislosti s dodržováním stanov a zápisního řádu schválených členskou schůzí.
  • Zastupuje KCHL v Mezinárodní unii klubů leonbergerů i v zahraničí obecně – pokud nezastupuje KCHL přímo předseda, určí za sebe pověřenou osobu.
  • V případě potřeby navrhuje členské schůzi změnu výše ročního členského příspěvku nebo dalších klubových poplatků stanovených v KCHL.
  • Může odvolat člena výboru pro jeho nečinnost nebo z jiných závažných důvodů z funkce, do níž jej zvolil.
  • Zajišťuje vydávání klubového Zpravodaje jím pověřenou osobou či osobami a odpovídá za obsahovou stránku tohoto periodika.
  • Rozhoduje o přijetí či nepřijetí žadatele za člena KCHL.
  • Vede seznam členů KCHL, za který odpovídá jednatel. Každý člen KCHL podpisem přihlášky ke členství v KCHL dává svůj souhlas s využitím osobních a dalších údajů výhradně pro potřeby KCHL.Seznam je neveřejný. Seznam je veden v elektronické podobě. Zápis do seznamu se provádí po přijetí za člena klubu do 10 dnů a výmaz do 30 dnů po ukončení členství.
  • Uděluje a ruší čestné členství v KCHL.
  • V případě porušení klubových stanov nebo směrnic může uložit členovi kárné opatření dle kárného řádu KCHL; za účelem prošetření může jmenovat tříčlennou kárnou komisi, jejímiž členy nemohou být členové výboru, členové kontrolní komise, HPCH a RPCH. Kárná komise má poradní hlas.
  • Zastupuje KCHL vůči třetím osobám tak, že za výbor je oprávněn jednat předseda výboru v plném rozsahu, v době jeho nepřítomnosti místopředseda výboru nebo jednatel, ostatní funkcionáři výboru mohou jednat samostatně v rozsahu své funkce, do níž byli výborem zvoleni. Ostatní členové výboru mohou vůči třetím osobám vystupovat a jednat pouze na základě písemného pověření podepsaného předsedou výboru, případně místopředsedou výboru. Podepisovat za výbor KCHL může pouze předseda výboru KCHL, v době jeho nepřítomnosti podepisují místopředseda nebo jednatel výboru.
  • Může udělit plnou moc třetím osobám k zastupování výboru KCHL nebo KCHL v řízeních před státními, soudními a jinými orgány nebo organizacemi.

  5.3 Kontrolní komise

  Kontrolní komise je povinna sledovat dodržování usnesení členských schůzí, stanov, směrnic, řádů a hospodaření v KCHL. Kontroluje soulad organizačních směrnic vydaných výborem se stanovami KCHL. Navrhuje výboru, HPCH nebo členské schůzi opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

  Členem kontrolní komise KCHL nemůže být člen výboru KCHL nebo hlavní poradce chovu. Na své první schůzi po zvolení volí ze svých členů předsedu. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však 2 krát ročně. Člen kontrolní komise může na svou funkci rezignovat písemným oznámením zaslaným předsedovi výboru KCHL a předsedovi kontrolní komise. V případě, že je člen kontrolní komise nečinný, nebo z jiných vážných důvodů, může předseda kontrolní komise odvolat člena z funkce. Pokud počet členů kontrolní komise KCHL neklesl pod polovinu, je možno kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.

  5.4 Hlavní poradce chovu (dále jen HPCH)

  Hlavní poradce chovu v souladu se standardem FCI a rozhodnutími Mezinárodní unie klubů leonbergerů definuje a výboru a členské základně předkládá ke schválení chovatelské cíle a záměry, odpovídá za řízení chovu, udržování a zvyšování úrovně plemene, kontroly zdravotního stavu populace a životních podmínek. Úzce spolupracuje s výborem a je oprávněn dávat v tomto směru odborná doporučení a stanoviska s ohledem na zápisní řád.

  Volební období HPCH je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový HPCH.

  5.5 Další pomocné a poradní orgány KCHL

  Výbor může jmenovat další pomocné a poradní orgány KCHL, kterými jsou kárná komise, chovatelská rada, regionální poradci chovu apod.

  5.6 Hospodaření

  KCHL hospodaří samostatně v souladu se zákony České republiky. Je organizací hospodářsky soběstačnou.

  Příjmy KCHL jsou tvořeny:

  • ročními členskými příspěvky,
  • dary,
  • výsledky hospodaření,
  • příspěvky z neziskových a jiných činností v souladu s cíli definovanými v bodě 2 Stanov,
  • poplatky z chovatelských činností.
 6. Zánik KCHL:
  • Klub zanikne jeho zrušením s majetkovým vypořádáním, nebo sloučením s jiným subjektem, rozhodnou-li o tom nejméně dvě třetiny všech členů klubu. Součástí rozhodnutí o zrušení KCHL je i majetkové vypořádání.
 7. Kárná opatření:
  • Veškeré přestupky a porušení povinností vyplývajících ze stanov, směrnic a řádů KCHL budou posuzovány podle kárného řádu KCHL a příslušných směrnic.

Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi KCHL dne 7. září 2019 a od téhož dne jsou platné.

Copyright © 2024 KCHL