LeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonbergerLeonberger

Klub chovatelů psů leonbergerů ČR

Úvodní stránka
Česky
English
"Na počátku Bůh stvořil člověka,
a když poznal, jak je slabý, dal mu psa"

Chovatelské minimum

Tato stránka je určená začínajícím majitelům leonbergera, kteří mají zájem účastnit se řízeného chovu dle Stanov a normativů Klubu chovatelů psů leonbergerů (dále jen KCHL).

Prvotním předpokladem zařazení leonbergera do chovu je zvíře bez hrubých, vylučujících vad z chovu, které popisuje standard plemene. Některé lze zjistit v útlém věku štěněte ještě u chovatele při kontrole vrhu regionálním poradcem chovu, některé se projeví až při růstu a dospívání štěněte. Kontroly vrhů u všech chovatelů/členů KCHL, zajišťuje KCHL – viz. Zápisní řád KCHL (Chovatelská směrnice).

U psů i fen je k získání chovné způsobilosti povinné absolvovat:

 • Svod mladých.
 • Výstavu.
 • Rentgen kyčelních kloubů.
 • Bonitaci s exteriérovým hodnocením a povahovým testem.

U každé chovatelské akce je majitel psa povinen předložit očkovací průkaz(pas pro malá zvířata,pas zvířete v zájmovém chovu) s platným očkováním proti vzteklině, průkaz původu psa s doplněným jménem a adresou majitele, doklad o úhradě poplatku dle propozic.

Svod mladých (dále jen SM):

 • pro zařazení do chovu je SM povinný,
 • účastní se mladí psi, feny od 6 do 20 měsíců,
 • SM pořádá výhradně KCHL minimálně 2x ročně, vždy na jarním (květen) a podzimním (září) klubovém srazu, (nepravidelně klub pořádá může pořádat i další SM),
 • zápis do průkazu původu psa o absolvování SM se dokládá u bonitace,
 • o termínech SM informuje Zpravodaj KCHL a webové stránky klubu včetně propozic a přihlášky,
 • účastník SM hradí poplatek předem na účet KCHL (dle propozic),
 • více viz Zápisní řád (chovatelská směrnice) KCHL a Bonitační směrnice KCHL.

Úkolem SM je především zhodnocení odchovů jednotlivých rodičovských párů. Proto každý chovatel přivítá, když se na SM v jednom termínu představí nejlépe celý vrh, i štěňata majitelů, kteří si pořídili leonka jen pro radost a nemají chovatelské ambice. Majitelům slouží SM k prvnímu orientačnímu posouzení jeho zvířete.

Výstava

 • pro zařazení do chovu je povinná účast na jedné výstavě klubové, nebo speciální nebo národní nebo mezinárodní,
 • majitel musí absolvovat výstavu nejdříve ve věku 15-cti měsíců, tj. věk odpovídající mezitřídě, pak ve věkově vyšší každé jiné třídě,
 • na výstavě povinné pro zařazení do chovu musí být jedinec ohodnocen nejníže známkou "velmi dobrá" a to v době před bonitací,
 • posudek z výstavy či zápis do průkazu původu psa o absolvování výstavy se dokládá u bonitace,
 • dalších výstav se může pes účastnit kterýchkoliv, kdekoliv, kdykoliv, po celý život,
 • Klubová, speciální výstava : pořádá výhradně KCHL 2-3x ročně, informuje o nich Zpravodaj KCHL a www.leonberger.cz včetně propozic a přihlášky,
 • oblastní,krajské, mezinárodní, národní výstavy : NEpořádá KCHL, kalendář všech výstav najdete např. na www.cmku.cz aj., okrajově informuje i Zpravodaj KCHL,
 • více viz Bonitační směrnice KCHL.

Rentgen dysplazie kyčelních kloubů (dále jen rtg DKK)

 • pro zařazení do chovu je rtg DKK povinný,
 • stav DKK lze posoudit nejdříve ve věku 18-cti měsíců,
 • rtg provede kterékoliv způsobilé veterinární středisko v bydlišti majitele psa,
 • pořizovatel rtg (veterinář) odesílá snímky k posouzení a klasifikaci do centrálního pracoviště,
 • všechny rtg DKK psů a fen registrovaných v KCHL posuzuje a klasifikuje jeden konkrétní veterinární lékař určený klubem, tj. MVDr. Doškář, Praha, vyjímka neexistuje,
 • DKK se klasifikuje dle návrhu Mezinárodní komise FCT,
 • po zaplacení stanoveného poplatku za vyhodnocení rtg DKK určenému veterinárnímu lékaři zašle tento majiteli zvířete originál vyhodnocení DKK,
 • vyhodnocení DKK nebo jeho zápis v průkazu původu psa musí být doloženo u bonitace,
 • více viz Bonitační směrnice KCHL a Dysplazie kyčelních kloubů-DKK.

Bonitace

 • pro zařazení do chovu je bonitace povinná,
 • minimální věková hranice pro účast na bonitaci je u psa i feny 24 měsíců,
 • bonitaci pořádá výhradně KCHL minimálně 2x ročně, vždy na jarním (květen) a podzimním (září) klubovém srazu,mimořádně může i častěji,
 • o termínech bonitace informuje Zpravodaj KCHL a www.leonberger.cz včetně propozic a přihlášky,
 • u bonitace majitel psa i feny dokládá: účast na svodu mladých, zápis v PP či posudek z určeného typu výstavy s nejnižší známkou "velmi dobrá", vyhodnocení DKK s nejvyšším stupněm 2/2 a očkovací průkaz (pas pro malá zvířata,pas zvířete v zájmovém chovu) s platným očkováním.
 • účastník bonitace hradí poplatek 500,-Kč předem na účet KCHL (dle propozic),
 • bonitace je platná 3 roky, po této době se musí jedinec dostavit na rebonitaci,
 • více viz Zápisní řád (chovatelská směrnice) KCHL a Bonitační směrnice KCHL.

Bonitace je odborné a podrobné posouzení jedince vyjádřené v bonitačním kódu a provází chovně způsobilého psa i fenu celý život. V bonitačním kódu jsou zaznamenány přednosti a vady exteriéru a povahové vlastnosti. Někteří jedinci obřích plemen dozrávají v pozdějším věku tří i čtyř let. V zájmu majitele leonbergera je fyzickou a povahovou zralost a momentální kondici zvířete objektivně posoudit a přihlásit na bonitaci jedince v době, kdy může získat nejoptimálnější bonitační kód.

Copyright © 2024 KCHL